POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM https://goodmoodboutique.pl


Sklep Internetowy GOODMOODBOUTIQUE.PL działający pod adresem https://goodmoodboutique.pl,

prowadzony jest przez Zajbert Consulting – Anna Zajbertt, pod adresem: 01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/ 6,. posługującej się numerem NIP: 9511399189, REGON: 012835149.

Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji zamówień jest:

“Sprzedający” – Zajbert Consulting – Anna Zajbert, pod adresem: 01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/ 6,. posługującej się numerem NIP: 9511399189, REGON: 012835149

Dane kontaktowe:
adres strony internetowej: www.goodmoodboutique.pl
adres poczty elektronicznej (Email): kontakt@goodmoodboutique.pl
nr telefonu: 570 513 868 lub 574 217 193

§1. Postanowienia ogólne

1. W celu dokonania zakupów w sklepie, Klient może dokonać rejestracji lub złożyć zamówienie bez zakładania konta, podając jedynie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

2. Zamawiania produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu, dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie przez zamawiającego formularza zamówienia. Poprawne wypełnienie formularza rejestrowego powoduje uaktywnienie konta użytkownika.

3. Sklep internetowy www.goodmoodboutique.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji dane niezgodne z prawdą, nieaktualne lub naruszające prawa osób trzecich (dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów)

b) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sklep Internetowy www.goodmoodboutique.pl  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Dane osobowe powierzone Administratorowi są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, a także- jeśli Klient wyrazi na to zgodę – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep – opcja Newslettera.

Klient po zarejestrowaniu się ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez formularz w „Profilu użytkownika”. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

5. Zamówienie w sklepie może złożyć osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez kodeks cywilny także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w tym prowadząca działalność gospodarczą, a także jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną (Klient).

§2. Przedmiot transakcji

1. Przedmiotem sprzedaży on-line są produkty oferowane na stronie www.goodmoodboutique.pl w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i podane w kwotach brutto. Ceny podane na stronie sklepu obowiązują tylko dla transakcji poprzez Internet. Ceny nie zawierają cen kosztów dostawy.

3. Znajdujące się na stronie internetowej sklepu informacje o towarze i cenie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz wyłącznie zaproszenie do złożenia przez Klienta zamówienia /oferty kupna/.

§3. Procedura zamawiania. Zawarcie umowy

1. Zamówienia przyjmowane są przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Wybór zamawianych produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a sklepem dochodzi w momencie wysłania i potwierdzenia przez Klienta zamówienia.

4. Postanowienia Regulaminu, a także informacje charakteryzujące produkt wskazane w jego karcie na stronie internetowej Sklepu stanowią część umowy sprzedaży.

5. W przypadku pojawienia się okoliczności niezależnych od Sklepu, zastrzega on sobie prawo do realizacji niepełnych zamówień, bądź przedłużenia czasu realizacji po wcześniejszym kontakcie z Klientem.

6. Informacje o brakach, bądź wydłużonym czasie realizacji, będą przekazywane Klientowi tak szybko jak to tylko możliwe.

7. Podczas logowania Klient dokładnie podaje adres e-mail oraz telefon kontaktowy, które niezbędne są podczas realizacji zamówienia.

8. Umieszczenie towaru w koszyku nie jest równoznaczne z jego zakupem.

9. Klient składając zamówienie jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.

§4. Płatności

1.  Dopuszczalne  formy płatności:

 • Przelew na konto bankowe
 • Santander Bank Polska S.A.
 • PL30109025900000000136908361
 • (w tytule przelewu należy podać nr. zamówienia)
 • Płatność kartą poprzez panel CASHBILL
 • Płatność PAYPAL poprzez panel CASHBILL

2. Koszty dostawy dopisywane są na dokumencie sprzedaży jako pozycja ‘Usługa transportowa’

3. Dla zamówień z wybraną formą płatności “przelew bankowy” wpłata powinna nastąpić w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na rachunek:
Santander Bank Polska S.A. nr konta: PL30109025900000000136908361

4. W przypadku zamówienia i wybrania formy płatności “przelew bankowy” i “karta” czas realizacji zamówienia liczy się od momentu zaksięgowania pieniędzy na koncie Sklepu.

§5. Dostawa

1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy towaru:

Kurier DPD

do 5.00 kg14,63 zł netto18,00 zł brutto
do 10.00 kg20,32 zł netto24,99 zł brutto
do 15.00 kg21,14 zł netto26,00 zł brutto
do 20.00 kg24,39 zł netto30,00 zł brutto
do 31.50 kg28,46 zł netto35,01 zł brutto
do 40.00 kg60,98 zł netto75,01 zł brutto

2. Okres realizacji zamówienia wynosi 10 dni i liczony jest w pełnych dniach roboczych, pomijając soboty, niedziele i święta, które nie są liczone w terminie realizacji zamówienia. W przypadku braku towaru lub towaru na zamówienie, okres realizacji wydłuża się od 10 dni do daty podanej Klientowi w późniejszych ustaleniach, o czym Klient jest dodatkowo informowany. Wszystkie paczki są ubezpieczone do wartości przesyłki.

3. Po dokonaniu odbioru przesyłki Klient ma obowiązek w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić czy jej zawartość zgadza się z zamówieniem oraz czy produkty nie są uszkodzone. W razie konieczności należy spisać protokół w obecności kuriera ( odpowiedni druk reklamacyjny powinien posiadać przy sobie pracownik firmy kurierskiej) oraz skontaktować się ze Sklepem. Protokół taki stanowi jedyną podstawę do uznania reklamacji.

4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.

Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi.

5. W przypadku chęci zwrotu towaru, bez winy sprzedającego, koszty dostawy i odesłania ponosi Klient.

6. Zakupiony towar dostarczamy na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. 

7. Koszt dostawy jest uzależniony od wagi oraz gabarytu zamówionego towaru przez Klienta.

§6. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia  30.05.2014 r. Poz. 827 o prawach konsumenta  (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi  poinformować  Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia /na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną/ przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza Sklep przesyła na wyraźną prośbę Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania zwróconego towaru. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.

6. Zwracany towar powinien zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu bez śladów używania, które Klient otrzymał przy dostawie, w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar wraz z kopią dowodu zakupu należy odesłać na adres:

Zajbert Consulting – Anna Zajbert
01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/6

7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy /uszkodzenie, zużycie itp./

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów.

§7. Rękojmia za wady i gwarancja

Adres Email na który należy wysyłać wiadomości dotyczące reklamacji: reklamacje@goodmoodboutique.pl

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna polega na tym, że rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, chyba że korzysta z prawa opisanego w ust. 7.
 5. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
 6. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.  Jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.  Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 8. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 9. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
 10. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ust. 10.
 11. W terminach określonych w ust. 11 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
 12. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.13. . Warunkiem realizacji roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi jest posiadanie dowodu zakupu.
 13. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta należy sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i Klienta.
 14. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą wraz z dowodem  zakupu na adres: Zajbert Consulting – Anna Zajbert, 01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/6.
 15. Towar powinien zostać zapakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.
 16. W przypadku korzystania z gwarancji, koszty opakowania i dostarczenia towaru ponosi kupujący.
 17. W przypadku umów zawieranych z klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§8. Postanowienia końcowe

1. Przeznaczenie produktów jest wyłącznie określone w ich instrukcji obsługi. Sklep nie będzie w żadnym wypadku odpowiadał wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu nieprawidłowego użytkowania.

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Nie dotyczy to transakcji, które zostały już zrealizowane i są obecnie w trakcie realizacji.

4. W przypadku nieuznania przez Sklep reklamacji Klient ma prawo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. W tym celu należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej  w  Warszawie  (adres: Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa) odpowiedni wniosek (w  zależności od rodzaju postępowania – wniosek o mediację lub wniosek o rozpozna w tym zakresie jest dostępne  na stronie internetowej www.uokik.gov.pl (zakładka Konsumenci – Instytucje konsumenckie – Rozstrzyganie sporów konsumenckich).

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

Życzymy udanych zakupów !