POLITYKA PRYWATNOŚCI W SKLEPIE INTERNETOWYM https://goodmoodboutique.pl


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). 

Sklep Internetowy Goodmoodboutique.pl
działający pod adresem https://goodmoodboutique.pl,

prowadzony jest przez Zajbert Consulting – Anna Zajbert, pod adresem: 01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/6,. posługującej się numerem NIP: 9511399189, REGON: 012835149

Administratorem danych osobowych zebranych w celu realizacji zamówień jest “Sprzedający” – Zajbert Consulting – Anna Zajbert,
01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/6., posługującej się numerem NIP: 9511399189, REGON: 012835149

Dane kontaktowe:

Adres strony internetowej: https://goodmoodboutique.pladres poczty elektronicznej (Email): kontakt@goodmoodboutique.pl
nr. telefonu: 570 513 868 lub 574 217 193

1 § DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu ustala się następujące definicje:
a) administrator danych (dalej jako „Sprzedający” lub „Administrator”)

b) sklep internetowy Goodmoodboutique.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”) – sklep działający pod adresem goodmoodboutique.pl , sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet;

c) użytkownik / klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca konto w Sklepie Internetowym i dokonująca zakupu produktów oferowanych na stronie internetowej https://goodmoodboutique.pl;

d) konto klienta- baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje Klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

e) Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu wiadomości elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje Użytkownika o wydarzeniach, usługach, produktach lub innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i/lub w celu realizacji działań marketingu bezpośredniego prawnie uzasadnionego. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera w dalszej części.

§2 DANE OSOBOWE

 • Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych w celu świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych umieszczonych w formularzu rejestracyjnym Sklepu Internetowego w celu obsługi procesu sprzedaży i dostawy zamówionych produktów oraz w celu przesyłania ofert marketingowych, jak również na udostępnianie ich innym podmiotom w celach związanych z realizacją w/w usług.
 • Za datę złożenia oświadczenia przez Użytkownika uważa się datę założenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Oświadczenie Użytkownika oznacza jednocześnie zgodę na przetwarzania jego danych w przyszłości.
 • Użytkownik ma prawo dostępu (w tym wglądu) do treści własnych danych, ich zmiany (w tym poprawiania), a także prawo kontroli przetwarzania własnych danych osobowych (w tym zgłoszenia żądania usunięcia danych), na zasadach opisanych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłosić do nas w wybrany sposób:

Wiadomości e-mail na adres: kontakt@goodmoodboutique.pl

Telefonicznie: 570 513 868 lub 574 217 193 (koszt wg. taryfy operatora)

Listownie na adres: Zajbert Consulting – Anna Zajbert, pod adresem: 01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/6

Sprzedający może odmówić usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli dalsze przetwarzanie tych danych przez Sprzedającego jest konieczne oraz dopuszczalne na podstawie przepisów prawa, w tym jeśli Użytkownik nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Sprzedającego lub jeśli swoim dotychczasowym zachowaniem naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

§3 PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 • Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości, na mocy obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom trzecim wykonującym na zlecenie Sprzedającego czynności w ramach świadczenia usług objętych działalnością Sklepu Internetowego.
 • W związku ze świadczeniem usług opisanych powyżej Administrator udostępnia dane Użytkowników, konieczne ze względu na świadczone usługi.
 • Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:
 1. Zalogowania się:
  – imię i nazwisko
  – adres e-mail

2. Dokonywania zakupów w Serwisie:
– imię i nazwisko
– adres dostawy
– numer telefonu
– adres e-mail

3. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:
– data urodzenia
– PESEL (w przypadku żądania wystawienia faktury)
– NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

4. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

§4 PLIKI COOKIES

 • Rejestrując Konto w Sklepie Internetowym, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego plików “cookies”, o ile Użytkownik dopuścił taką możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej, której używa do korzystania ze Sklepu Internetowego. Informacje zbierane przy pomocy “cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Sklepu Internetowego. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików “cookies” nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu Internetowego.
 • Strona nie zbiera w sposób automatycznych żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Administrator:

  Zajbert Consulting – Anna Zajbertt, pod adresem: 01-824 Warszawa (Polska), ulica Przybyszewskiego 69/6, posługująca się numerem NIP: 9511399189, REGON: 012835149
 • Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do:
  – zarejestrowania się w Serwisie

– zawarcia umowy
– dokonania rozliczeń
– dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
– korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia).

 • Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie sklepu.

§5 FORMULARZE

Administrator używa następujących rodzajów formularzy:

 • Formularz NEWSLETTERA –  wymaga podania w  odpowiednim rubrykach niezbędnych danych czyli swojego imienia i  adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Kolejno Użytkownik, w  celu dodania swojego adresu e-mail do  bazy subskrybentów Administratora, musi wyraźnie potwierdzić chęć zapisu. Uzyskane w  ten sposób dane zostaną dodane do  listy mailingowej w  celu wysyłania Newslettera.

  Subskrypcja/zapis oznacza, że  Użytkownik zgadza się z  niniejszą Polityką prywatności oraz  wyraża zgodę na  wysyłanie mu informacji marketingowych i  handlowych za  pomocą środków komunikacji elektronicznej np.  e-maila, w  rozumieniu ustawy z  dnia 18 lipca 2002 roku o  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.  U. Nr  144, poz. 1204 z  późn. zm.).

  Poprzez zapis na  newsletter Użytkownik wyraża również zgodę na  wykorzystywanie przez  Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych Użytkownika (np.  telefonu, tabletu, komputera) w  celu marketingu bezpośredniego produktów i  usług Administratora oraz  przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z  art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.  U. z  2014 r. poz. 243 ze  zm.)

  Powyższe zgody Użytkownika są dobrowolne, aczkolwiek konieczne do prawidłowej wysyłki newslettera. Zgody udzielone przez Użytkownika mogą zostać w każdej chwili wycofane, co jednoznacznie spowoduje zaprzestanie wysyłki newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej polityce prywatności.

  Newsletter będzie wysyłany przez czas nieokreślony. Jednak nie dłużej niż od chwili aktywacji, aż do czasu wycofania zgody.

  W sytuacji wycofania zgody, dane Użytkownika mogą być przechowywane w  bazie newsletterowej jeszcze przez  okres do  2 lat, w  celu wykazania faktu udzielenia przez  Użytkownika zgody na  komunikację poprzez newsletter, działań Użytkownika (otwieralności e-maili) oraz  chwili jej wycofania, a  także ewentualnych związanych z  tym roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Formularz kontaktowy – umożliwia kontakt z Administratorem za pomocą wiadomości elektronicznych. Dane osobowe: imię, nazwisko, e-mail oraz dane podane w treści wiadomości, przetworzone zostaną przez  Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jedynie w celu kontaktu z Użytkownikiem. Jednak po  zakończeniu kontaktu z  Użytkownikiem, mogą zostać zarchiwizowane, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora. Administrator nie  jest w  stanie określić dokładnego okresu archiwizacji, a  tym samym usunięcia wiadomości. Jednakże, maksymalny okres nie  będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z  przepisów prawa.
 • Formularz do pozostawienia komentarzy – dane podane w formularzu komentarzy pozostawiane są dobrowolnie. Pozostawiając komentarz Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach prawnie uzasadnionych przez wewnętrzny system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności . Są to: imię, nazwisko, e-mail. Niektóre dane oznaczone jako obowiązkowe muszą zostać wpisane.  Wszelkie dane w formularzu komentarzy Użytkownik podaje dobrowolnie. Podanie adresu e-mail jest obowiązkowe. Służy wyłącznie w celu wykluczenia spamu. Nie jest on udostępniany podmiotom trzecim. Administrator nie  ponosi odpowiedzialności za  treść komentarzy zamieszczanych przez Użytkownika. Jednocześnie zastrzega sobie prawo do  niezamieszczania komentarzy o  charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z  prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do  innych stron umieszczone bez  jego zgody.
 • Formularz zamówień w Sklepie – Użytkownik podczas składania zamówienia zobowiązany jest do podania Administratorowi danych zgodnie z  zasadami zawartymi w  regulaminie sprzedaży w  celu realizacji zamówienia, realizacji obowiązków prawnych nałożonych na  Administratora, rozliczeń, rozpatrywania roszczeń, w  celach statystycznych i  archiwalnych.  Administrator przechowuje dane przez czas realizacji zamówienia. Po jej wykonaniu przez okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami. Ponadto, przez czas wskazany przepisami prawa np. podatkowego (m.in. okres przechowywania faktur).
 • Formularz reklamacji i  odstąpienia od  umowy – Użytkownik może złożyć reklamację lub odstąpić od zawartej umowy w przypadku korzystania z usług. Należy dokonać tych czynności podając niezbędne dane.  Podanie danych jest dobrowolne, ale  niezbędne do  rozpatrzenia reklamacji zgodnie z  przepisami prawa oraz  regulaminem sprzedaży. Dane będą przechowywane w  celu realizacji procedury reklamacyjnej / odstąpienia od  umowy   oraz  w  celach archiwalnych i  obrony przed  roszczeniami. 

§6 POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na Stronie  inne technologie, m.in. śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na stronie:

 • widget Facebook
  adres strony: https://www.facebook.com/goodmoodboutique
 • widget Instagram;
  adres strony: https://www.instagram.com/goodmood_boutique/
 • kod śledzenia Google Analitycs w celach analizy statystyki strony.

  Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl